Latest

LATEST

Leugh an tionndadh Gàidhlig den duilleig seo

UPDATE (15th July 2022)

The announcement of the winner of this year’s inaugural Highland Art Prize will be made during the Royal National Mòd in Perth, on Friday 21st October at 12.30pm – and attendance is open to all. The prize-giving will take place at the City Contemporary Art Gallery and we will share news of our judge and the presenter of the prize in due course.

In addition to the cash prize, we are delighted to confirm that the winner will also have the opportunity to mount an exhibition during 2023 in a street-front space at The Briggait cultural hub in central Glasgow, courtesy of Wasps – Scotland’s studio specialists, and the UK’s largest provider of studio and creatives spaces.

WELCOME (15th June 2022)

The Highland Art Prize is an annual exhibition and competition held in conjunction with An Comunn Gàidhealach as part of the Royal National Mòd in October each year. Aiming to promote art from across the Highlands and Islands, the Highland Art Prize is presented by the Highland Society of London.

This year’s inaugural event takes place at the City Contemporary Art Gallery as part of the Royal National Mòd in Perth from 14th to 22nd October, with the support of Perth & Kinross Council. For more details about participating in the Highland Art Prize, please review the details for Entries.

The Highland Art Prize is brought to you by:

For all enquires, please email highlandartprize@outlook.com.


AS ÙIRE

Read the English version of this page

ÙR-FHIOSRACHADH (15mh Iuchar 2022) 

Thèid buannaiche ciad Duais Ealain na Gàidhealtachd na bliadhna seo ainmeachadh aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt air Dihaoine 21mh Dàmhair aig 12.30f – agus tha e fosgailte do gach neach a fhrithealadh.  Bidh buileachadh nan duaisean a’ gabhail àite ann an Gailearaidh Ealain Co-aimsireil a’ Bhaile agus sgaoilidh sinn fiosrachadh mu bhritheamh agus riochdaire an tachartais an ceann sreath.

A thuilleadh air an duais airgid, tha sinn air leth toilichte a dhearbhadh gum bi cothrom aig a’ bhuannaiche air taisbeanadh a chur air bhonn tron bhliadhna 2023 ann an àite aghaidh sràide ann an co-ionad cultarach a’ Bhriggait ann am meadhan baile Ghlaschu, le taic Wasps – speisealaichean stiuidio na h-Alba agus an solaraiche as motha san RA air farsaingeachdan stiuidio agus cruthachail.

FÀILTE (15mh Ògmhios 2022)

Is e taisbeanadh is farpais bhliadhnail a th’ ann an Duais Ealain na Gàidhealtachd a tha ga chumail ann an co-bhonn le An Comunn Gàidhealach mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair gach bliadhna. Ag amas air ealain adhartachadh bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga buileachadh le Comann Gàidhealach Lunnainn.

Tha ciad tachartas na bliadhna-sa a’ gabhail àite ann an Gailearaidh Ealain Cho-aimsireil a’ Bhaile mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt bho 14 gu 22 Dàmhair, le taic bho Comhairle Pheairt is Cheann Rois. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu chom-pàirteachadh ann an Duais Ealain na Gàidhealtachd, dèanaibh ath-sgrùdadh air a’ mhion-fhiosrachadh aig Innteartan.

Tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga toirt thugaibh le: 

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu highlandartprize@outlook.com.